پیش تغلیظ و اندازه‏ گیری مقدارهای بسیار کم جیوه در نمونه ‏های حقیقی

بررسی تأثیر غلظت منگنز و نیکل در سنتز کاتالیست نانوساختار MnNiAPSO-34 برای تبدیل متانول به الفین های سبک

مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری مقدارهای بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه‌های آبی با فناوری یک مرحله ای میکرواستخراج مایع ـ مایع پخشی در سرنگ

تاثير رقيق كننده هاي فسفات، سيترات و تريس بر تحرك اسپروماتوزوئيدهاي گاوميش

تهيه اسيد فسفريك خوراكي از اسيد فرايند تر (WPPA)

تاثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری های سربی-اسیدی نوع HوP

استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به روش هانوس

ساخت کربن ‌فعال به وسیله ی فعال سازی شیمیایی و ‌فیزیکی چوب های مرکبات، زیتون و ‌گز و‌ مقایسه ویژگیهای آن‌ها