سولفات روی

دی متیل سولفوکساید

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine