تاثير رقيق كننده هاي فسفات، سيترات و تريس بر تحرك اسپروماتوزوئيدهاي گاوميش

تهيه اسيد فسفريك خوراكي از اسيد فرايند تر (WPPA)

تاثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری های سربی-اسیدی نوع HوP

استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به روش هانوس

ساخت کربن ‌فعال به وسیله ی فعال سازی شیمیایی و ‌فیزیکی چوب های مرکبات، زیتون و ‌گز و‌ مقایسه ویژگیهای آن‌ها