تخریب رودامین 6G درمحلول آبی با استفاده از نانو ذرات هسته/پوسته Au/Fe3O4