تتراهیدروفوران(Tetrahydrofuran)

تتراهیدروفوران(THF) یک ترکیب هتروسیکلیک با اکسیژن است. دارای فرمول مولکولی C4H8O می باشد. تتراهیدروفوران مایعی بی رنگ است که بویی شبیه به اتر دارد.

دی اتیل اتر(Diethyl ether)

دی اتیل اتر(Diethyl ether ) که به عنوان اتر(ether) و اتیل اتر(Ethyl ether) نیز شناخته می شود ، با فرمول شیمیایی (C₂H₅)₂O یک مایع شفاف ، بی رنگ ،بسیار فرار و بسیار قابل اشتعال است

سولفوریک اسید(sulfuric acid)

استیک اسید(Acetic Acid)

هیدروکلریک اسید(hydrochloric acid)

نیتریک اسید(Nitric Acid)

ان هگزان(N-Hexane)

استونیتریل HPLC

نیترومتان(Nitromethane)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)