بسته بندیعنوانکد محصول
500ml-1lit-2.5litACETALDEHYDE800004
500ml-1lit-2.5lit-200litACETIC ACID (GLACIAL) 100% ANHYDROUS100063
500ml-1lit-2.5lit-190litACETIC ACID (GLACIAL) 100% SUITABLE100056
1lit-2.5lit-4lit-5lit-10lit-25lit-190lit-180litACETONE FOR ANALYSIS100014
1lit-2.5lit-4lit-30litACETONE FOR GAS CHROMATOGRAPHY SUPRASOLV100012
1lit-2.5lit-4lit-5lit-10litACETONE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY LICHROSOLV100020
1lit-2.5lit-10lit-25lit-190lit-180lit-950litACETONE SUITABLE FOR USE AS EXCIPIENT EMPROVE100013
1lit-2.5lit-4lit-5lit-10lit-30lit-185litACETONITRILE GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY100030
1lit-2.5lit-4lit-5lit-10lit-30lit-185litACETONITRILE ISOCRATIC GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY114291
100ml-1lit
ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS800028
5ml-250ml-1litACETYLACETONE FOR SYNTHESIS800023
100g-1kgACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS110784
100g-500g-1kgACRYLAMIDE FOR SYNTHESIS800830
100g-1kgADIPIC ACID FOR SYNTHESIS818650
25gmADONITOL121739
1kg-5kgAGAR-AGAR GRANULATED, FOR MICROBIOLOGY101614
25g-100g-1kg-10kgL-ALANINE FOR BIOCHEMISTRY101007
25g-100gALBUMIN FRACTION V (FROM BOVINE SERM) FOR BIOCHEMISTRY112018