آماده سازی و مشخصه یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD)

نویسندگان :مجید ساقی، علی آراسته نوده

چکیده:

تثبیت مؤثر نانو ذرات، بخصوص نانو ذرات اکسید فلزی بر سطح پایه کاتالیستهای مختلف شامل پایه کاتالیستهای آلی، معدنی و یا آلی- معدنی یکی از روشهای مناسب برای بهبود خواص نانو ذره و نیز افزایش بهره وری از کاتالیستهاست .

در این مقاله ، نانو ذرات α-Fe2O3 با بهره گیری از روش پراکندگی در حالت جامد (SSD)بر سطح سیلیس معدنی به عنوان یک پایه کاتالیستکروی تثبیت شدند.

تمامی محصولات از طریق آنالیز فلوئورسانی پرتو ایکس (XRF )، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ(FTIR)،تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (SEM )، طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD )و مساحت سطح ویژه(BET )
مشخصه یابی شدند.

بنابر نتایج به دست آمده، نانوکاتالیست حمایت شده اکسید آهن/ سیلیس با موفقیت تهیه شده است.

با استفاده از آنالیز XRD و روش وارن- آورباخ میانگین اندازه بلوری بودن کاتالیست آهن اکسید/ سیلیس معادل 27/5 نانومتر اندازه گیری شد.

نانوکاتالیست معرفی شده در این مطالعه میتواند در حوزه های مختلف مانند واکنشهای کاتالیستی و فتوکاتالیستی به کار رود.

کلیدواژهها: آهن اکسید، سیلیس، کاتالیست، پراکندگی در حالت جامد.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2019/01/آهن-اکسید.pdf”]