چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

رتبه نخست “شیمی” و “مهندسی شیمی” خاورمیانه به ایران رسید