اندازه گیری اسپکتروفوتومتری مقدارهای بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه‌های آبی با فناوری یک مرحله ای میکرواستخراج مایع ـ مایع پخشی در سرنگ

نویسندگان :

مسعود کیخوائی ؛ ماشاالله رحمانی؛ مریم مهرپور

چکیده :

در این مقاله، یک روش جدید استخراج یک مرحله ای سریع و آسان براساس فناوری «میکرو استخراج مایع ـ مایع پخشی در سرنگ» برای تغلیظ مقدارهای کم پالادیوم قبل از اندازه‌گیری آن با اسپکتروفوتومتر فرابنفش ـ مرئی مجهز به میکرو کووت معرفی شده است. در روش ارایه شده، واحد استخراج کننده یک سرنگ شیشه ای معمولی میباشد که تمامی مرحله‌ های استخراج، تغلیظ و جداسازی در آن انجام می‌ شود. روش کار به این صورت است که مخلوطی از رودانین (عامل کمپلکس دهنده)، بنزیل الکل (حلال استخراجی) و اتانول (حلال پخشی) به سرعت توسط یک سرنگ یک میلی لیتری به نمونة آبی دارای پالادیوم که در یک سرنگ 10 میلی لیتری قرار دارد، تزریق می‌ شود. این عمل باعث میشود تا همراه با تشکیل کمپلکس پالادیوم با رودانین، کمپلکس به درون فاز الکلی استخراج شود. این فاز برای تعیین غلظت، به اسپکتروفوتومتر منتقل شده و در برابر محلول‌ های استاندارد که به روش همانندی تهیه و استخراج شده بودند، تعیین غلظت شد. به منظور جلوگیری از رسوب کردن رودانین، به محلول نمونه، فعال کننده سطحی سوتیل پریدینیوم کلرید منوهیدرات افزوده شد. اثر پارامترهای مؤثّر بر استخراج کمپلکس پالادیوم ـ رودانین مانند نوع و حجم حلال‌ های پخشی و استخراجی، حجم و pH نمونه، غلظت لیگاند و اثر مقدار فعال کننده سطحی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. در شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی، محدودة خطّی منحنی برازش بین 2000-120 میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی 81/5 درصد به دست آمد. فاکتور تغلیظ وحدّ تشخیص روش به ترتیب 75 میکروگرم بر لیتر و 8/44 برابر محاسبه شدند. کل زمان تجزیه شامل انجام مرحله‌ های میکرو استخراج، کمتر از ده دقیقه می‌باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در 3 نمونه آب (آب شهر، آب دریاچه و آب معدنی) به ‌کار رفت.

کلید واژگان:

میکرو استخراج مایع ـ مایع پخشی در سرنگ؛ تعیین پالادیوم؛ اسپکتروفوتومتری فرابنفش ـ مرئی

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/12/اسپکتوفتومتری.pdf”]