بررسي اثرهاي كلسيم كربنات موجود در آهك بر خلوص و ميزان توليد فراورده كلسيم هيپوكلريت

نویسندگان: اسماعیل رضایی، مرجان قلی زاده

چکیده: 

كلسيم هيپوكلريت، Ca(ClO2) با نام تجاري پركلرين، يك اكسنده قوي است كه براي ضد عفوني كردن آب آشاميدني و آب استخرها جايگزين خوبي براي گاز كلر است. اين ماده در واحد پركلرين مجتمع هاي پتروشيمي شيراز، تبريز و اصفهان توليد مي شود. مواد اوليه لازم براي توليد فراورده دانه اي سفيد رنگ كلسيم هيپوكلريت، شامل گاز كلر، سودسوزآور (سديم هيدروكسيد) و آهك پخته شده (CaO) است. هدف از اين تحقيق، بررسي اثرهاي كلسيم كربنات (موجود در آهك پخته) بر ميزان خلوص كيك و فراورده نهايي و نيز فرايند خشك شدن فراورده پركلرين است. نتيجه هاي به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش ميزان كلسيم كربنات آهك مصرفي، ميزان كلسيم كربنات در كيك و فراورده نهايي افزايش مي يابد و در نتيجه ميزان آب موجود در فراورده نهايي بيشتر شده و خلوص فراورده نهايي كاهش خواهد يافت

کلید واژه: كلسيم هيپوكلريت، كلسيم كربنات، گاز كلر، سود سوزآور، آهك

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2018/02/56913860113.pdf”]