بررسی تأثیر غلظت منگنز و نیکل در سنتز کاتالیست نانوساختار MnNiAPSO-34 برای تبدیل متانول به الفین های سبک

نویسندگان:

پریسا صادقپور، محمد حقیقی

چکیده :

غربال مولکولی نانوساختار SAPO-34 ، بهترین عملکرد را در تولید الفین های‌ سبک به خود اختصاص داده است. همچنین به دلیل اهمیت فرایندMTO پژوهش‌ های گوناگونی برای بهبود ویژگی‌ های کاتالیست SAPO-34 انجام گرفته است.از این رو مطالعه و بررسی سنتز این کاتالیست در کنترل ساختار و بهبود ویژگی‌ های آن مؤثر می‌ باشد. استفاده از فلزهای گوناگون از جمله فلزهای واسطه با ایجاد سایت‌ های اسیدی جدید، اسیدیته کاتالیست را اصلاح کرده و سبب افزایش طول عمر این کاتالیست‌ ها می شوند. از این رو، در این پژوهش به منظور بهبود عملکرد کاتالیست‌ ها، زئولیت‌های  SAPO-34با توزیع غلظت‌ های متفاوتی از بهبوددهنده‌ های Mnو Niدر ساختار کاتالیست‌ها تهیه شدند. کاتالیست ‌های Mn0.05Ni0.1APSO-34 وMn0.1Ni0.05APSO-34 با ماده الگوساز DEA به روش هیدروترمال تهیه شده و ویژگی‌ ها و فعالیت آن ‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مرحله‌ های سنتز، ویژگی ‌های کاتالیست‌ ها توسط آنالیزهایXRD، FESEM، EDX، BET و FTIR ارزیابی شده و آزمون‌ های راکتوری برای بررسی ویژگی‌ های کاتالیستی به منظور استفاده در فرایند MTO انجام شد.نتیجه‌ های به دست آمده از آنالیزهایXRDو FESEMنشان داد که کاتالیست‌ های Mn0.05Ni0.1APSO-34 وMn0.1Ni0.05APSO-34 به ترتیب دارای بلورهایی با اندازه در حدود 5/44 و 2/47 نانومتر و ذره‌ هایی در حدود 15 و 2/12 میکرومتر شده ‌اند. از نتیجه‌ های آنالیز BET سطح ویژه بالایی برای کاتالیست تهیه شده با غلظت بالایی از Mnدیده شد. نتیجه‌ های به دست آمده از آزمون‌های راکتوری نشان داد که میزان تبدیل متانول در بازه‌ی دمایی بررسی شده برای همه کاتالیست‌ها حدود 100% به ‌دست می ‌آید.همچنین کاتالیستMn0.1Ni0.05APSO-34 نسبت به نمونه Mn0.05Ni0.1APSO-34 از پایداری و فعالیت بالاتری برخوردار بود. به طوری که این کاتالیستبا داشتن سطح ویژه بالا بعد از گذشت 6 ساعت انتخاب‌ پذیری 78% نسبت به الفین‌ های سبک داشت.

کلیدواژه ها :

nNiAPSO-34؛ غلظت فلز؛ متانول؛ الفین های سبک

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/12/غلظت-منگنز-و-نیکل.pdf”]