تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه های شیمیایی روغن بادام زمینی

نویسندگان : رقیه شیرازی،حمید بخش آبادی،مسعود بذرافشان

چکیده:

به طور کلی، پرس مکانیکی یکی از پرکاربردترین روشهای استخراج روغن از دانه های روغنی گیاهی در سراسر جهان است.

در این تحقیق تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنولی، پایدار اکسایشی و برخی خواص فیزیکوشیمیایی روغ تولید شده از بادام زمینی، شامل بازده فرایند استخراج، شامل رنگ، اسیدیته، و قدرت به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH با استفاده از طرح کاملا تصادفی، و با سه سطح سرعت چرخشی پرس مارپیچی (11 ،33 و 57دور در دقیقه) و در سه تکرار بررسی شد.

بنابر نتایج به دست آمده، زمانی که سرعت چرخشی پرس 11 دور در دقیقه بود، بازده فرایند استخراج با میانگین34/07 درصد بیشترین بازده استخراج روغ را به خود اختصاص داد.

با افزایش سرعت چرخشی پرس اسیدیته، ترکیبات فنولی کل، شاخص رنگ و قدرت به  دام اندازی رادیکال آزاد DPPH افزایش یافت.

در این مطالعه با افزایش سرعت چرخشی پرس از 11 به 57دور در دقیقه پایداری اکسایشی روغ از 8/31 به 8/99 ساعت افزایش یافت.

در پایان، میتوان گفت که پرس مارپیچی با سرعت چرخشی 33 دور در دقیقه برای استخراج روغ بادام زمینی مناسبتر است.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2019/01/666.pdf”]