تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به روش هانوس

نویسنده:

فرحناز غفاري

 هدف:
تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به منظور تعیین نوع و خلوص آنها
دامنه عملکرد:
این روش براي انواع روغنها و چربیهاي معمولی، پیه، کره و مارگارین قابل اجرا است.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/11/هانوس.pdf”]