جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده از
جاذب حاصل از تفاله بلوط

نویسندگان: فرهاد سليمي ، جواد سليمي ، محمد جواد مارالي

چکیده

رنگ متيلن بلوی موجود در فاضلاب به علت مشکلاتي که برای محيط زيست پيش مي آورد، بايد به طور کامل از فاضلاب ها حذف شود. هدف  از اين مطالعه بررسي و شناسايي امکان استفاده از جاذب حاصل از بلوط به عنوان جاذبي کم هزينه برای حذ متيلن بلو از محلول های آبي است. در اين آزمايش از يک سيستم ناپيوسته برای انجام فرايند جذب بهره برده شد. اثر pH ، دوز جاذب، غلظت اوليه متيلن بلو، مدت زمان تماس و دما به عنوان پارامترهای کليدی و تعيين کننده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از دو مدل همدمای لانگموير و فروندليچ برای بررسي داده های آزمايشگاهي استفاده شد. نتايج به روشني نشان مي دهند که افلزايش pH باعث افزايش درصد حذف مي شود و بيشترين مقدار جذب در pH معادل 9 به دست آمد. همچنین ، مدل همدمای لانگموير نسبت بله مدل فروندليچ با داده های به دست آمده بهتر تطابق مي کند. منفي بودن تغيير انرژی آزاد گيبس در دمای بالا و مثبت بودن تغييرات آنتالپي نيز حاکي از خودبه خودی و گرماگير بودن واکنش است. از نتايج اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که بازده جاذب به کار رفتله برای حذف متيلن بلو بالاست.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2019/01/662_2.pdf”]