سنتز و بررسی زیست حسگر پایه کاغذی نانوکامپوزیت
گرافن/ پلی وینیل پیرولیدون/ پلی آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان

نویسندگان: پریسا فتوحی ، لیدا احمدخانی ، علی باغبان

چکیده:

نانوکامپوزیت تشکیل یافته از گرافن، پلی وینیل پیرولیدون و پلی آنیلین برای اصلاح زیست حسگر های با پایه کاغذی به کار گرفته شده است. نانو ساختارهای شبه قطره ای الکترودهای اصلاح شده گرافن/ پلی وینیل پیرولیدون/ پلی آنیلین با اندازه متوسط 1.20±160 نانومتر فراهم شدند. حضور پلی وینیل پیرولیدون(در حدود 2میلی گرم بر میلی لیتر) در نانوکامپوزیت ها بهبود چشمگیری در قابلیت پخش شدن گرافن و افزایش رسانایی الکتروشیمیایی الکترودها پدید می آورند که به تسهیل گزینش پذیری زیست حسگر می انجامد.
ولتانگاری چرخه ای (فرو یا فری سیانید)استاندارد بر الکترود اصلاح شده گرافن/ پلی وینیل پیرولیدون / پلی آنیلین به دست آمد. الکترود اصلاح شده غالباً فعالیت الکتروکاتالیتیکی بسیار مناسبی را نسبت به اکسایش هیروژن پراکسید بروز می دهد. همچنین کلسترول اکسیداز جهت تعیین کلسترول به الکترود اصلاح شده گرافن/ پلی وینیل پیرولیدون/ پلی آنیلین متصل می شود. تحت شرایط بهینه، فعالیت الکترود در گستره 50 میکرومولار تا 10 میلی مولار از غلظت کلسترول به صورت خطی است و محدودیت آشکارسازی کلسترول در حد 1 میکرومولار به دست آمده است. این نانوکامپوزیت برای تعیین کلسترول در سیال زیستی ماننتد سرم انسانی به کار برده شد.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2019/01/xchem85.pdf”]