سنتز کمپلکس نیکل (II) با لیگاند شیف باز نوع N2S حاصل از 2- (بنزیل تیو) -N- (پیریدین-2-ایل متیلن) آنیلین: الکتروشیمی و محاسبات DFT

رویا رنجینه خجسته

واکنش لیگاند سه دندانه ای شیف باز نوع N2S(L) با NiCl2 در استونیتریل، کمپلکس [Ni(L)Cl] را از طریق شکافتگی پیوند C-S حاصل کرد. این ماده بوسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته (1H NMR)، مادون قرمز(IR)، مرئی-فرابنفش(UV-Vis) شناسایی و همچنین آنالیز عنصری (C, H, N, S) و ولتامتری چرخه ای(CV) آن بررسی شده است. کمپلکس جفت اکسایش نیمه برگشت پذیر در 86/0 ولت نشان میدهد که مشابه اکسایش رادیکالی تیوفنولاتو به رادیکال اکسایشی تیل است.ساختار الکترونی، طیف محلول و ویژگی های کاهشی آن توسط محاسبات DFT و TDDFT تفسیر شده است.

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2018/09/6-13-2018_11-19-28_.pdf”]