Tris یا tris (hydroxymethyl) aminomethane(تریس) در پزشکی به عنوان ترومتامین یا THAM شناخته شده است.

یک ترکیب ارگانیک می باشد که به طور گسترده ای در بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی به عنوان یک بافر برای راه حل  اسیدهای نوکلئیک استفاده می شود .تریس یک آمین اولیه است و بنابراین واکنش های مرتبط با آمین های معمولی مانند تداخل با آلدئیدها را تحت تاثیر قرار می دهد. در پزشکی، ترومتیامین گاهی به عنوان دارو مصرف می شود که در مراقبت های شدید برای خواص آن به عنوان یک بافر برای درمان اسیدوز متابولیک شدید در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از داروها به عنوان “نمک ترومتیامین”  فرموله شده اند