استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

تعیین اندیس ید روغنها و چربیها به روش هانوس

ساخت کربن ‌فعال به وسیله ی فعال سازی شیمیایی و ‌فیزیکی چوب های مرکبات، زیتون و ‌گز و‌ مقایسه ویژگیهای آن‌ها

دمتیلاسیون متوکسی متا ـ ترفنیل ها

تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن