مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

بتائین هیدروکلراید (Betaine hydrochloride)

۳و۵ دی نیترو سالیسیلیک اسید (3,5-Dinitrosalicylic acid)

۲-متیل ایمیدازول (2-Methylimidazole)

اکتان ۱ سولفونیک اسید سدیم سالت (Octane-1-sulfonic acid sodium salt)

تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید