سیلیکاژل کروماتوگرافی(silica gel chromatography)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)

پتاسیم کلراید(potassium chloride)

error: