چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

17261 20190127223443183

بااستعانت ازدرگاه ایزدمنان

دانشگاه ارومیه درنظرداردباهمکاری انجمن شیمی ایران،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران رادرمردادماه سال۹۸ برگزارنماید. هدف ازبرگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن بستری برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی–پژوهشی درحوزه های مختلف شیمی کاربردی وهمچنین برقراری ارتباط بیشترعلمی بین پژوهشگران ومتخصصان دانشگاهی ومراکزصنعتی می‌باشد. لذا دانشگاه ارومیه مشتاقانه ازکلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکزپژوهشی وصنعتی جهت شرکت دراین کنفرانس دعوت به عمل می‌آورد.

دبیر علمی کنفرانس: دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حبیب مهری زاده