دی ایزو بوتیل کتون (Diisobutyl ketone)

دی مدیوم بروماید (Dimidium bromide)