نیترومتان(Nitromethane)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)

پرکلریک اسید(Perchloric Acid)

ایزو آمیل الکل(Isoamyl alcohol)

آمونیاک(Ammonia)