تترا متیل اتیلن دی آمین (TEMED)

گلایسیل گلایسین (Glycylglycine)

بنزتونیوم کلراید (Benzethonium chloride)

آمونیوم مونو وانادات (Ammonium Monovanadate)

ایزوپروپیل بتا-دی-۱-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG)