ان هگزان(N-Hexane)

دی سدیم هیدروژن فسفات(disodium hydrogen phosphate)

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

1و10 فنانترولین(1,10-Phenanthroline)

نیترات نقره(silver nitrate)

کربن فعال(Activated carbon)

سیلیکاژل کروماتوگرافی(silica gel chromatography)

استونیتریل HPLC

نیترومتان(Nitromethane)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)