آسکوربیک اسید(ascorbic acid)

دی سدیم هیدروژن فسفات(disodium hydrogen phosphate)

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

1و10 فنانترولین(1,10-Phenanthroline)

نیترات نقره(silver nitrate)

کربن فعال(Activated carbon)

سیلیکاژل کروماتوگرافی(silica gel chromatography)

پتاسیم کلراید(potassium chloride)

لیتیوم کلراید(Lithium chloride)

پپسین(Pepsin)

پپسین یک آندوپپتیداز است که پروتئین ها را به پپتیدهای کوچکتر تجزیه می کند (یعنی پروتئاز ). در معده تولید می شود و یکی از اصلی ترین آنزیم های گوارشی در سیستم های گوارشی انسان و بسیاری از حیوانات دیگر است ، جایی که به هضم پروتئین ها در مواد غذایی کمک می کند.