دمتیلاسیون متوکسی متا ـ ترفنیل ها

تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن