ایران صدرنشین تولید علم نانو در میان کشورهای اسلامی شد

آماده سازی و مشخصه یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD)

مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاءمایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانو ذرات

تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه های شیمیایی روغن بادام زمینی

مقایسه نتایج مدلسازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی )کربن دی اکسید-دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی )کربن دی اکسید-دی متیل سولفوکسید-آمپی سیلین( به کمک معادلات حالت مختلف

سنتز و بررسی زیست حسگر پایه کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی وینیل پیرولیدون/ پلی آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان

جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط