زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

تهيه اسيد فسفريك خوراكي از اسيد فرايند تر (WPPA)

نویسندگان:  اشرفي فريدون, پايه قدر محمود, بابانژاد سيداحمد, نوروزي محمد

چکیده:

اسيد فسفريك در صنايع غذايي و دارويي كاربردهاي فراواني دارد، اما اسيد فسفريك تهيه شده به روش فرايند تر، كه معمولترين روش توليد آن در جهان است ناخالصيهاي زيادي دارد. به همين دليل براي توليد اسيد فسفريك خوراكي بايد آن را خالص كرد. خالص سازي اسيد فسفريك خوراكي از يونهاي سمي و فلزات سنگينتر اهميت ويژه اي دارد. براي خالص سازي بايد مراحل لخته سازي، شفاف سازي، رنگ بري، رسوب گيري با سولفات، صاف كردنهاي پي درپي، استخراج با حلال و مبادله يون انجام شود. در اين پژوهش در لخته سازي از پلي اكريل اسيدها و رزينهاي پلي اكريلونيتريل و براي شفاف سازي از روش برينش استفاده شد. براي رنگبري كربن فعال و براي رسوب دادن فلزات ارسنيك، آهن و آلومينيوم به ترتيب مس به صورت ارسنيد مس و اسيد استيك گلاسيال به كار رفت. حذف فلوئور با افزايش نمكهاي سديم و پتاسيم در محلول گرم و حذف سولفات به كمك نمك باريم انجام شد و در استخراج با حلال از حلال گزينشي، تري n بوتيل فسفات استفاده شد.

كليد واژه: اسيد فسفريك خوراكي، خالص سازي، روش برينش، كربن فعال، ارسنيك

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/11/تهيه-اسيد-فسفريك-خوراكي-از-اسيد-فرايند-تر-WPPA.pdf”]