تاثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری های سربی-اسیدی نوع HوP

نویسندگان : فریده محمود زاده، فهیمه رضایی، مسعود اصغری، آرمین ملازمی

 

چکیده :

در این تحقیق، ظرفیت اولیه و تغییرات ظرفیت باتری های 32/12 به ازای شش غلظت مختلف الکترولیت، در محدوده 1.33-1.15 گرم بر سانتی متر مکعب بررسی می شود.باتری ها با دو جریان تخلیه الکتریکی 3.2 و 8 آمپر درچرخه قرار می گیرند. ضریب مصرف مواد فعال مثبت 50 درصد، مواد فعال منفی 37 درصد است و براساس غلظت سولفوریک اسید موجود در الکترولیت ضریب مصرف اسید سولفوریک تقریبا با ضریب مصرف مواد فعال مثبت برابر است. وقتی غلظت اسید کمتر ازm.g -3 1.24  است(ناحیهH)، سولفوریک اسید ظرفیت باتری را محدود می کند که این باتری نوع   H  است. اما وقتی غلظت بیشتر از m.g -3 1.24 (ناحیهP) باشد، سرب دی اکسید صفحه، ظرفیت باتری را محدود می کند و این باتری نوعP است.

ثابت شده است که ظرفیت اولیه باتری در ناحیهP، بالاتر از میزان تعیین شده (C0) است اما طول عمر باتری کوتاه است و باید با ولتاژ بالا سارژ شود. ولی ظرفیت اولیه در ناحیه H پایین تر از مقدار تعیین شده (C0) است، اما طول عمر بسته به جریان تخلیه الکتریکی و غلظت سولفوریک اسید، به طور چشم گیری بیش از 100 چرخه است و امکان شارژ در ولتاژهای پایین را فراهم می کند. درحالت مدار باز، ولتاژ یاخته های شارژ شده با کاهش غلظت سولفوریک اسید کاهش می یابد و این امر امکان شارژ باتری در ولتاژ پایین را فراهم می آورد، از سولفاته شدن برگشت پذیر صفحه ها نیز جلوگیری می شود

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/11/تاثیر-غلظت-سولفوریک-اسید.pdf”]