زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

نویسندگان: عباس حمیدی، الهه خزاعلی، فریدون خضعلی

چکیده :

وجود فلزهای سنگین و سمی مانند کادمیم در منبع‌های آبی از مشکل‌ های مهم زیست محیطی است در این پژوهش  نانو ذره‌های روی اکسید با استفاده از روش سل ـ ژل تهیه شد و با استفاده از فناوری‌ های XRD، SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تأثیر عامل‌ های فرایند جذب مانند غلظت اولیه یون و دما بررسی شد که نتیجه‌ ها نشان داد که با افزایش غلظت و دما به ترتیب جذب افزایش و کاهش می‌ یابد. بررسی ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) توسط نانو ذره‌های روی اکسید در دماهای متفاوت صورت گرفت که پارامترهای ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) توسط روی اکسید نشان داد که فرایند جذب به صورت خود به خودی، گرماده و برگشت پذیر رخ داده است و اطلاعات به دست آمده از هم‌ دماهای جذب، برتری مدل فرندلیچ را نسبت به سایر مدل‌ها نشان داد

کلید واژه ها : 

نانو ذره های روی اکسید؛ کادمیم (II)؛ ترمودینامیک؛ هم دمای جذب

[gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2017/12/کادمیوم.pdf”]