مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

ایزو آمیل الکل (Isoamyl alcohol)

پتاسیم کلراید(potassium chloride)

لیتیوم کلراید(Lithium chloride)

پپسین(Pepsin)

پپسین یک آندوپپتیداز است که پروتئین ها را به پپتیدهای کوچکتر تجزیه می کند (یعنی پروتئاز ). در معده تولید می شود و یکی از اصلی ترین آنزیم های گوارشی در سیستم های گوارشی انسان و بسیاری از حیوانات دیگر است ، جایی که به هضم پروتئین ها در مواد غذایی کمک می کند.

سولفات روی