آمونیوم سریم نیترات (Ammonium cerium(IV) nitrate)

1و4 دی تیوتریتول (1,4-dithiothreitol) (DTT)

دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (diethylenetriaminepentaacetic acid)

دی متیل گلی اکسیم (Dimethylglyoxime)

آمونیوم هپتا مولیبدات (Ammonium heptamolybdate)

1و1و1و3و3و3-هگزافلورو-2-پروپانول (HFIP)

error: