تارتاریک اسید (L(+)-Tartaric acid)

آمونیوم سریم نیترات (Ammonium cerium(IV) nitrate)

1و4 دی تیوتریتول (1,4-dithiothreitol) (DTT)

error: