زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

Methylnitronitrosoguanidine

یک ابزار بیوشیمیایی است که به صورت آزمایشگاهی به عنوان سرطان زا و موتاژن مورد استفاده قرار می گیرد. با اضافه کردن گروه های آلکیل به O 6 گوانین و O 4 از تیمین عمل می کند، که می تواند جهش های انتقال بین GC و AT را ایجاد کند. این تغییرات موجب اعوجاج شدید در دوپلر DNA می شود و بدین ترتیب از طریق سیستم اصلاح ناسازگاری DNA تشخیص داده می شود.

یکی از نخستین کاربردهای Methylnitronitrosoguanidine در سال 1985 مورد توجه قرار گرفت. گروهی از دانشمندان آزمایش کردند که آیا ترکیب شیمیایی Methylnitronitrositogens به طور مستقیم بر رشد تومورها و سلول های سرطانی در موش صحرایی تاثیر می گذارد یا خیر.

در شیمی آلی، MNNG به عنوان منبع دیازومتان در هنگام واکنش با پتاسیم هیدروکساید مایع استفاده می شود

MNNG

Synonym: N-Methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine, Diazomethane precursor, MNNG

  • CAS Number 70-25-7

  • Linear Formula CH3N(NO)C(=NH)NHNO2
  • Molecular Weight 147.09
  •  Beilstein Registry Number 1779490
  •  EC Number 200-730-1
  •  MDL number MFCD00007034

    [gview file=”https://xchem.ir/wp-content/uploads/2018/10/PrintMSDSAction.pdf”]