مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه