مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

بنزتونیوم کلراید (Benzethonium chloride)

آمونیوم مونو وانادات (Ammonium Monovanadate)

تیواستامید (thioacetamide )

ایزوپروپیل بتا-دی-۱-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG)

پانکراتین (Pancreatin )

پیروگالول (Pyrogallol)

پتاسیم برمید (Potassium Bromide)

ایندول 3 بوتیریک اسید (indole 3 butyric acid)