1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

1و10 فنانترولین(1,10-Phenanthroline)

نیترات نقره(silver nitrate)

کربن فعال(Activated carbon)

سیلیکاژل کروماتوگرافی(silica gel chromatography)

استونیتریل HPLC

نیترومتان(Nitromethane)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)

پرکلریک اسید(Perchloric Acid)

ایزو آمیل الکل(Isoamyl alcohol)