استیک اسید(Acetic Acid)

هیدروکلریک اسید (hydrochloric acid)

سدیم هیدروکسید(sodium hydroxide)

کلرید آهن 6 آبه(iron(III)chloride hexahydrate)

آسکوربیک اسید(ascorbic acid)

نیتریک اسید(Nitric Acid)

ان هگزان(N-Hexane)

دی سدیم هیدروژن فسفات(disodium hydrogen phosphate)

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

1و10 فنانترولین(1,10-Phenanthroline)