ایمیدازول (imidazole)

سولفات جیوه (mercury sulfate)

میواینوزیتول (myo inositol)

پتاسیم هیدروژن فتالات (potassium hydrogen phthalate)

ال آسپارتیک اسید (L-Aspartic Acid)

سدیم بوروهیدرید (Sodium borohydride)

سدیم بوروهیدرید (NaBH4)-سدیم تترا هیدرو بورات، متداول ترین بوروهیدرید است که با واکنش متیل بورات با هیدرید سدیم در روغن معدنی بدست می آید. این ماده به عنوان پیش ماده تولید بوروهیدریدهای فلزی استفاده می شود.

4و4 بی پیریدین (4,4′-Bipyridine)

2 برومو اتیل آمین هیدروبروماید (2Bromoethylamine hydrobromide)

آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate)

4-آمینو آنتی پیرین (4-Aminoantipyrine)