گلایسیل گلایسین (Glycylglycine)

آمونیوم مونو وانادات (Ammonium Monovanadate)

ایزوپروپیل بتا-دی-۱-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG)

ایندول 3 بوتیریک اسید (indole 3 butyric acid)