نیترات نقره(silver nitrate)

کربن اکتیو (Activated carbon)

سیلیکاژل کروماتوگرافی(silica gel chromatography)

پتاسیم کلراید(potassium chloride)

لیتیوم کلراید(Lithium chloride)

پپسین(Pepsin)

پپسین یک آندوپپتیداز است که پروتئین ها را به پپتیدهای کوچکتر تجزیه می کند (یعنی پروتئاز ). در معده تولید می شود و یکی از اصلی ترین آنزیم های گوارشی در سیستم های گوارشی انسان و بسیاری از حیوانات دیگر است ، جایی که به هضم پروتئین ها در مواد غذایی کمک می کند.