نام تجاری مواد شیمیایی

سدیم استات (sodium acetate)

گرید مواد شیمیایی

شیمی نظری