اسید آمینه ها (Amino acids)

نام تجاری مواد شیمیایی

سدیم استات (sodium acetate)

گرید مواد شیمیایی

شیمی نظری