هیدروکلریک اسید (hydrochloric acid)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان(3-Aminopropyl trimethoxysilane)