نیتریک اسید(Nitric Acid)

نیترومتان(Nitromethane)

۳-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان (3-Aminopropyl trimethoxysilane)

پرکلریک اسید (Perchloric Acid)

ایزو آمیل الکل (Isoamyl alcohol)