۱-نفتالین استیک اسید(Naphthaleneacetic acid)

سدیم هیدروکسید(sodium hydroxide)

کلرید آهن 6 آبه(iron(III)chloride hexahydrate)

دی سدیم هیدروژن فسفات(disodium hydrogen phosphate)

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)

1و10 فنانترولین(1,10-Phenanthroline)