3-مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane)

تترا متیل اتیلن دی آمین (TEMED)

بنزتونیوم کلراید (Benzethonium chloride)

1و1و1و3و3و3-هگزافلورو-2-پروپانول (HFIP)