متان سولفونیک اسید (Methanesulfonic acid)

متیل ترت بوتیل اتر (Methyl tert-butyl ether)

کاپریلیک اسید (Caprylic acid)

2-مرکاپتواتانول (Mercaptoethanol)

اتانول و متانول (Ethanol And Methanol)

تریتون x-100

دی بوتیل تین دی لورات (Dibutyltin dilaurate)

تری فلورو استیک اسید (Trifluoroacetic acid)

1 ونیل 2 پیرولیدون (1-Vinyl-2-pyrrolidinone)

آب اکسیژنه (Hydrogen peroxide)

آب اکسیژنه ( هیدروژن پروکسید ) یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 است. در شکل خالص، مایعی کمرنگ با بویی کمی به تندی و طعم تلخ می باشد که به راحتی با آب ترکیب می شود . آب اکسیژنه ساده ترین پراکسید (ترکیبی با پیوند منفرد اکسیژن – اکسیژن ) است. این ماده به عنوان اکسید کننده، ماده سفید کننده و ضد عفونی کننده استفاده می شود.
آب اکسیژنه ناپایدار است و در حضور نور به آرامی تجزیه می شود. به دلیل بی ثباتی، هیدروژن پراکسید معمولاً با یک تثبیت کننده در یک محلول اسیدی ضعیف در بطری رنگ تیره ذخیره می شود. پراکسید هیدروژن در سیستم های بیولوژیکی از جمله بدن انسان نیز یافت می شود. آنزیم هایی که از هیدروژن پراکسید استفاده یا تجزیه می کنند، به عنوان پراکسیداز طبقه بندی می شوند.