تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید

3-گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane)

تری متوکسی وینیل سیلان (Trimethoxyvinylsilane)

3-مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane)

تترا متیل اتیلن دی آمین (TEMED)