1و1و1و3و3و3-هگزافلورو-2-پروپانول (HFIP)

متان سولفونیک اسید (Methanesulfonic acid)

متیل ترت بوتیل اتر (Methyl tert-butyl ether)

2-مرکاپتواتانول (Mercaptoethanol)

دی بوتیل تین دی لورات (Dibutyltin dilaurate)

تری فلورو استیک اسید (Trifluoroacetic acid)

1 ونیل 2 پیرولیدون (1-Vinyl-2-pyrrolidinone)