فروش ایندول ۳ استیک اسید(indole 3 acetic acid)

۱-نفتالین استیک اسید(Naphthaleneacetic acid)

پتاسیم یدید(potassium iodide)

تریس(Tris(hydroxymethyl)aminomethane )

سدیم کلراید(sodium chloride)

سدیم هیدروکسید(sodium hydroxide)

کلرید آهن 6 آبه(iron(III)chloride hexahydrate)

آسکوربیک اسید(ascorbic acid)

دی سدیم هیدروژن فسفات(disodium hydrogen phosphate)

1-هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت(sodium heptane-1-sulfonate)