دی متیل گلی اکسیم (Dimethylglyoxime)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

آمونیوم هپتا مولیبدات (Ammonium heptamolybdate)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

2 مورفولینو اتان سولفونیک اسید (Morpholinoethanesulfonic acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

ان لوریل سارکوزین سدیم سالت (N-Lauroylsarcosine sodium salt)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

6- بنزيل آمينو پورين (6-Benzylaminopurine)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه