فروش ایندول ۳ استیک اسید(indole 3 acetic acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

۱-نفتالین استیک اسید(Naphthaleneacetic acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

هیدروکلریک اسید (hydrochloric acid)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 6 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 6 دقیقه

کلرید آهن 6 آبه(iron(III)chloride hexahydrate)

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه