6- بنزيل آمينو پورين (6-Benzylaminopurine)

ان-(1-نفتیل)اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید

دی لیتیوم تترا بورات (di-Lithium tetraborate)

کلرید آلومینیوم 6 آب (aluminium chloride hexahydrate)

ال سیستئین هیدروکلراید (L-Cysteine hydrochloride)

ال پرولین ( L-proline)

پرولین نقش مهمی در سنتز و ساختار پروتئین، متابولیسم (به ویژه سنتز آرژنین، پلی آمین ها و گلوتامات از طریق پیرولین-5-کربوکسیلات) و تغذیه، و همچنین ترمیم زخم، واکنش‌های آنتی اکسیدانی و پاسخ‌های ایمنی دارد.